نشریات سازمان مدیریت(تصفیه خانه فاضلاب)

 

راهنمای اندازه‌گیری و ثبت پارامترها درتصفیه‌خانه‌های فاضلاب و پردازش آن (نشریه 494)

 

راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب (نشریه 405)

 

راهنمای بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی)(نشریه 237)

 

راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب (نشریه 285)

 

ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب (نشریه 275)

 

راهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری (نشریه 278)

 

ضوابط فنی‌ بررسی‌ و تصویب‌ طرحهای‌ تصفیه‌ فاضلاب‌ شهری‌(نشریه 3-129)

 

راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری بخش دوم _ تصفیه ثانویه(نشریه 284)

 

راهنمای بهره برداری ونگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری بخش سوم ( تصفیه طیبعی وبرکه های تثبیت)(نشریه الف-270)

 

راهنمای مطالعات طرح های استفاده از فاضلاب های تصفیه شده شهری و روستایی(نشریه 434)

 

فهرست خدمات مطالعات طرحهای استفاده از فاضلاب‌های تصفیه شده شهری و روستایی (تصفیه خانه‌های در دست ساخت و در حال بهره برداری)(نشریه 433)

/ 0 نظر / 133 بازدید